Simptel B.V. doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u desondanks toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Wij verzoeken u aan te geven waar op de website u de informatie heeft gelezen. Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk naar kijken. Uw reactie kunt u per e-mail sturen naar: [email protected].

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Simptel B.V. via deze website, aanvaardt Simptel B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en alle onderdelen daarvan (inclusief forums) is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u binnen een termijn van uiterlijk 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken zullen wij u binnen 1 maand laten weten of wij een termijn van maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons in het kader van uw reactie of verzoek om informatie verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Simptel B.V. zal zich naar alle redelijkheid inspannen haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Simptel B.V. zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Simptel B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Simptel B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Simptel B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud zich daartegen verzet.

Mocht u vragen hebben of problemen met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.